• මින්...
  චලිත සමීකරණ භාවිතය
  ප්‍රවේග - කාල / විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර
  සිරස් ගුරුත්වජ චලිතය
  ප්‍රක‍ෂිප්ත
  බලය හා නිව්ටන් නියම
  ඝර්ෂණය
  ගම්‍යතා සංස්ථීති නියමය
  යන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ මූලික කොටස් ආවරණය වන පරිදි ආදර්ශ ප්‍රශ්න සහ පසුගිය විභාග ගැටළු (1974 - 2013 දක්වා) ඇතුලත් කර ඇත.
  මෙය නියමාකාරයෙන් නියමිත කාල රාමුව තුළ පරිශීලනය කරන ඔබට මෙම විෂය කොටස් වලින් ඉහල නිපුණතාවක් ලබා ගත හැකි බව සහතික කරමු.

  Teacher: Piyum Perera
  (MA in International Education,UK., BSc., PGDE (Uni. of Colombo)
  Co/ D.S.Senanayake
  Colombo 8. • මින්...
  චලිත සමීකරණ භාවිතය
  ප්‍රවේග - කාල / විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර
  සිරස් ගුරුත්වජ චලිතය
  ප්‍රක‍ෂිප්ත
  බලය හා නිව්ටන් නියම
  ඝර්ෂණය
  ගම්‍යතා සංස්ථීති නියමය
  යන යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ මූලික කොටස් ආවරණය වන පරිදි ආදර්ශ ප්‍රශ්න සහ පසුගිය විභාග ගැටළු (1974 - 2013 දක්වා) ඇතුලත් කර ඇත.
  මෙය නියමාකාරයෙන් නියමිත කාල රාමුව තුළ පරිශීලනය කරන ඔබට මෙම විෂය කොටස් වලින් ඉහල නිපුණතාවක් ලබා ගත හැකි බව සහතික කරමු.

  Teacher: Piyum Perera
  (MA in International Education,UK., BSc., PGDE (Uni. of Colombo)
  Co/ D.S.Senanayake
  Colombo 8.